Giáo án: HĐÂN: Dạy hát: “Bé quét nhà”

               Đề tài:    NDTT: Dạy hát “Bé quét nhà”                               NDKH: Nghe hát “ Gia đình nhỏ, hạnh phúc to”                               TCÂN: “ Vũ điệu hóa đá ”                Đối tượng:  MGL               Số lượng : 25 – 30 trẻ

Giáo án

Hoạt động: Phát triển vận động   Đề tài: – VĐCB: Nhảy xuống từ độ cao 40 cm                      – TCVĐ: Kéo co                                            Lứa tuổi: 5 – 6 trẻ                                            Số lượng trẻ: 30 Trẻ                                            Thời gian: 30

Giáo án

Hoạt động: Làm quen văn học   Đề tài: Thơ: Cầu vồng Đối tượng:  MGL- Lớp 5 tuổi A4  Số lượng : 24  trẻ Thời gian: 30- 35 phút I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:  1. Kiến thức: – Trẻ nhớ