KPKH

GIÁO ÁN: KPKH: Bé biết những nghề gì?

LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC               Hoạt động: Khám phá khoa học               Đề tài: Bé biết những nghề gì?               Đối tượng:  MGL               Số lượng : 25 – 28 trẻ               Thời gian: 30- 35 phút