Giáo án

Hoạt động: Làm quen văn học   Đề tài: Thơ: Cầu vồng Đối tượng:  MGL- Lớp 5 tuổi A4  Số lượng : 24  trẻ Thời gian: 30- 35 phút I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:  1. Kiến thức: – Trẻ nhớ