Giáo án

Hoạt động: Phát triển vận động   Đề tài: – VĐCB: Nhảy xuống từ độ cao 40 cm                      – TCVĐ: Kéo co                                            Lứa tuổi: 5 – 6 trẻ                                            Số lượng trẻ: 30 Trẻ                                            Thời gian: 30