GIÁO ÁN

 Hoạt động ngoài trời.  Đề tài: + ND1 Thí nghiệm: Pháo hoa nở trong nước                + ND2: Chơi kéo co                + ND3: Chơi với đồ chơi ngoài trời. Lứa tuổi: 5 – 6 tuổi Thời gian: 30 –