Đếm đến 8

Giáo án: Đếm đến 8

LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC                    Hoạt động: Làm quen với toán                    Đề tài: Đếm đến 8 – Nhận biết nhóm có số lượng là 8      – Nhận biết chữ số 8                    Lứa tuổi: MGL 5-6 tuổi