Giáo án: HĐÂN: Dạy hát: “Bé quét nhà”

               Đề tài:    NDTT: Dạy hát “Bé quét nhà”                               NDKH: Nghe hát “ Gia đình nhỏ, hạnh phúc to”                               TCÂN: “ Vũ điệu hóa đá ”                Đối tượng:  MGL               Số lượng : 25 – 30 trẻ