Gà học chữ.

Gà học chữ

ST: Phan Trung Hiếu Ngày đầu đến lớp Cô dạy chữ O Gà Trống thích chí Gáy vang “ó …ò” Thương cô Gà Mái Đánh vần chẳng xong Lục cà lục cục Kiếm ổ rơm nằm Đến môn tập viết