Truyện: Bạn mới

Lớp mẫu giáo của Hà có thêm một bạn mới. Tên bạn ấy là Hoa. Cả lớp cứ xì xào, chỉ trỏ vào bàn tay trái của bạn ấy. “ Kì lạ lắm, thật đấy!” – Tí sún thì thầm